Forgot Password

เราต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาศักภาพของนักเรียน โรงเรียน และครู เพื่อให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน


นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ผู้อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์

โครงการ

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดกิจกรรม

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

เข้าค่ายคุณธรรม ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรม

เข้าค่ายคุณธรรม ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดคู่สร้าง โรงเรียนวัดคู่สร้างได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการอบรมณ์ ปลูกจิตสำนึก ฝึกนิสัย เพื่อให้ห่างไกล และรู้เท่าทันพิษภัยจากยาเสพติด โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในการคัดเกลาจิตใจ พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งรณรงค์เลิกอบายมุข

งานบริหารโรงเรียนวัดคู่สร้าง

 

นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ผู้อำนวยการ

นางสุดารัตน์  โพล้งละ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐสรางค์  พัฒนไพศาลสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุรีย์  มาลากุล ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวบัณฑิดา   ศุพุทธมงคล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560