Forgot Password

งานบริหารโรงเรียน

คำมั่นในงานบริหารสถานศึกษา

ฉันตั้งใจที่จะบริหารงานโดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานการพัฒนา ครอบคลุม ทั้ง นักเรียน ครู และสถานศึกษา เพื่อให้ทันต่ออารยประเทศ ทั้งหมดต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู่สร้าง

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560   [ดาวโหลด]

แผน 2560

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560   [ดาวโหลด]

แผนปฏิบัติงาน2559

คำสั่ง | บันทึกข้อความ

Loader..

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2559

คำสั่ง จัดตั้งคลินิคเสมารักษ์

คำสั่ง จัดตั้งคลินิคเสมารักษ์

บันทึกข้อความ รายงายผลการดำเนินงาน คลินิคเสมารักษ์

บันทึกข้อความ รายงายผลการดำเนินงาน คลินิคเสมารักษ์

ฝ่ายบริหาร

งานบริหารทั่วไป

นางสุดารัตน์  โพล้งละ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานบุคคล

นางสาวณัฐสรางค์  พัฒนไพศาลสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

งบประมาณ

นางสุรีย์  มาลากุล ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

วิชาการ

นางสาวบัณฑิดา   ศุพุทธมงคล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

แผนผังงานบริหาร