Forgot Password

ด้านการบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

หน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. การดำเนินงานธุรการ
 2. งานเลขานุการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
 8. การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 9. สำมโนผู้เรียน
 10. การรับนักเรียน
 11. การส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
 12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 13. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
 14. การประชาสัมพันธ์การศึกษา
 15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานการศึกษา
 16. งานประสานงานกับเขตพื้นที่ฯ
 17. การจัดระบบควบคุมภายใน
 18. งานบริการสาธารณะ
 19. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง