Forgot Password

บุคลากร

นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ

นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ

ผู้อำนวยการ
นางแน่งน้อย เปี่ยมทรัพย์

นางแน่งน้อย เปี่ยมทรัพย์

ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล

นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล

ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกานต์ธีรา ม่วงอ่อน

นางกานต์ธีรา ม่วงอ่อน

ครู
นางสาวธนพร ไชยพร

นางสาวธนพร ไชยพร

ครู
นางสาวศรินภรณ์ ทวยทุย

นางสาวศรินภรณ์ ทวยทุย

ครู (อัตราจ้าง)
นางทานตะวัน แก้วทอง

นางทานตะวัน แก้วทอง

ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวนลินี รักสวน

นางสาวนลินี รักสวน

ครูธุรการ
นางสาววันเพ็ญ ไวสุวรรณ์

นางสาววันเพ็ญ ไวสุวรรณ์

ครูผู้ช่วย
นางชลธิชา ปานแก้ว

นางชลธิชา ปานแก้ว

ครูผู้ช่วย
นางสุรีย์ มาลากุล ณ อยุธยา

นางสุรีย์ มาลากุล ณ อยุธยา

ครู
นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี

นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี

ครู
นางสาวณัฐสรางค์ พัฒนไพศาลสิน

นางสาวณัฐสรางค์ พัฒนไพศาลสิน

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาพร ยิ่งรัมย์

นางสาวสุภาพร ยิ่งรัมย์

ครูผู้ช่วย
นางสาวศรีประภา เพริดฤทธิ์

นางสาวศรีประภา เพริดฤทธิ์

ครู
นางสุดารัตน์ โพล้งละ

นางสุดารัตน์ โพล้งละ

ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดารารัศมิ์ แจ้งกลิ่น

นางดารารัศมิ์ แจ้งกลิ่น

ครู ชำนาญการพิเศษ