กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดคู่สร้าง โรงเรียนวัดคู่สร้างได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการอบรมณ์ ปลูกจิตสำนึก ฝึกนิสัย เพื่อให้ห่างไกล และรู้เท่าทันพิษภัยจากยาเสพติด โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในการคัดเกลาจิตใจ

พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งรณรงค์เลิกอบายมุข

[srizonfbalbum id=17]