โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดกิจกรรม

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

เข้าค่ายคุณธรรม ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรม

เข้าค่ายคุณธรรม ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดคู่สร้าง โรงเรียนวัดคู่สร้างได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการอบรมณ์ ปลูกจิตสำนึก ฝึกนิสัย เพื่อให้ห่างไกล และรู้เท่าทันพิษภัยจากยาเสพติด โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในการคัดเกลาจิตใจ พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งรณรงค์เลิกอบายมุข