Forgot Password

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี   มีวิชา   กีฬาเด่น     เน้นคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สุขภาพดีถ้วนหน้า  รักษาระเบียบวินัย     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

“ สิกขากาโม   ภวํ  โหติ ”   ความหมายคือ   ผู้รักการศึกษาเป็นผู้เจริญ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สิ่งแวดล้อมสวย    ชุมชนช่วยพัฒนา   ร่วมรักษาประเพณีไทย

สีประจำโรงเรียน

เขียว – เหลือง

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนวัดคู่สร้าง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  มีคุณธรรมนำความรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  • ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานชาติพร้อมก้าวทันการ เปลี่ยนแปลง
  • ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
  • ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • ๔. พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัย การศึกษาค้นคว้ารักการอ่านอย่างยั่งยืน

๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ประวัติโรงเรียนวัดคู่สร้าง

โรงเรียนวัดคู่สร้าง   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2476   เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลคลองห้าง  1  วัดคู่สร้าง”    โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดคู่สร้าง  เป็นสถานที่เล่าเรียนต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนวัดคู่สร้างตามชื่อวัด โดยชื่อวัดคู่สร้างมีประวัติความเป็นมาดังนี้

วัด คู่สร้าง ได้รับอนุญาตสร้างเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2414 โดยมีสองสามีภรรยาชื่อสุดและรอด เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการการสร้างวัดเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2412 ได้ขนานนามว่า วัดสุดรอดศรัทธาธรรม” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น วัดคู่สร้าง” เพื่อเป็นการเทิดเกียรติสองสามีภรรยา ซึ่งมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันดียิ่ง เป็นนักบุญที่ทะนุบำรุงพระพุธศาสนาด้วยดีเสมอมาสมกับเป็นคู่สร้างคู่สมกัน สำหรับที่ธรณีสงฆ์อยู่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 129 ไร่ นายโชติ รูปิยวัฒนาเป็นผู้ถวายเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2521 วัดคู่สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2510 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2513 การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2515 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ห้องสมุด โรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในวัด

พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  017  ต่อมาหาเงินมาสมทบต่อเติมเป็น  12  ห้องเรียน

พ.ศ.  2550   ได้รับงบประมาณ  2,050,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช  105/29  เป็นอาคารเรียน  2  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  จำนวน  4  ห้องเรียน  และได้รับบริจาคสมทบต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียนเพิ่มอีก  4  ห้องเรียน  รวมเป็น  8  ห้องเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนวัดคู่สร้าง  เดิมมีพื้นที่  6  ไร่  เป็นที่ธรณีสงฆ์  ต่อมาทางวัดคู่สร้างได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างวิหารแก้วและกำลังสร้างโรงเรียนสอนปริยัติธรรม  ปัจจุบันจึงเหลือพื้นที่อยู่ ไร่

โรงเรียนวัดคู่สร้างกำลังก่อสร้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
2558 – ปัจุบัน

นางสาวณฐมน   บุญมาเลิศ    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู่สร้าง วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7792134