รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559